an Lungenembolie gestorben

DiagnoseTelegram-Bericht
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/102632
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/105752
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/112574
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/112574
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/113632
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/116053
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/121085
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/123507
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/125616
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/126243
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/126325
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/126343
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/128083
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/128837
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/129107
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/130783
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/133179
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/133442
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/135034
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/136455
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/137370
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/138662
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/140877
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/146053
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/146126
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/146759
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/147236
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/147522
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/147814
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/150084
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/150614
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/150879
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/152205
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/152679
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/152679
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/154050
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/155934
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/159549
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/159935
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/160044
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/162062
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/163189
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/163260
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/163355
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/164980
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/166053
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/167601
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/167947
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/168010
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/169259
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/170146
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/170539
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/171740
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/172554
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/173915
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/174538
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/175476
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/176726
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/21876
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/23423
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/25612
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/28143
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/32975
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/32975
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/33867
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/33911
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/34070
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/35758
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/37541
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/37893
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/39132
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/40220
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/44731
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/47061
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/49777
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/50017
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/55192
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/56446
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/58076
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/58076
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/58134
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/65728
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/66800
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/66950
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/68927
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/70103
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/70469
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/71009
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/71432
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/71822
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/71822
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/73360
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/79528
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/80139
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/81885
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/87307
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/87307
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/87307
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/87579
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/88020
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/91296
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/98390
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/98687
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/147133
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/161239
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/167431
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/28623
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/32983
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/34949
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/39796
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/42808
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/42808
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/49542
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/55468
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/6614
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/69499
tod nach lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/99014
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/93159
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/76330
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/51463
Tod nach Lungenemboliehttps://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/87579